Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
.: Baroul Alba :.
Acasa


DECIZIA  NR.  75 /11.08.2017

 

            Examinând cererile de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat în Baroul Alba, precum şi actele justificative anexate acestora, formulate de candidaţii pentru profesia de avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017;

            Văzând rapoartele de verificare a dosarelor candidatilor, în temeiul art. 17 şi art. 19 din Statutul profesiei de avocat, prin care se constată că:

- solicitanţii pentru primirea în profesie ca avocați stagiari întrunesc condiţiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 51/1995 şi de art. 15 şi art. 17 din Statutul profesiei de avocat;

Având în vedere prevederile din Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A. ( în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar), aprobat de Consiliul U.N.B.R. prin Hotărârea nr. 243/17.06.2017 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2017;

            În temeiul art. 56 alin. 2 lit. a), b) şi e) din  Legea 51/1995, art. 20 şi art. 73 din Statutul profesiei de avocat;

 

                                    Consiliul Baroului Alba adoptă prezenta decizie:      

Art.1. Validează cererile de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat stagiar în Baroul Alba, sesiunea septembrie 2017, formulate de următorii candidaţi:

1.Aftenie Diana-Augusta;

2.Barbu Anca-Maria;

3.Cîrnaț Ovidiu-Valentin;

4.Cotruța Rodica;

5.David Vasilica;

6.Dreghici Oana;

7.Ghinescu Ion;

8.Ilieş Alexandru ;

9.Manciulea Paula;

10.Năstăsoiu Ioana-Alexandra;

11.Nicoară Marius-Ioan;

12.Opriş Iulia-Teodora;

13.Paca Maria Adriana ;

14.Pamfil Dragoş Mihai;

15.Ponoran Tudor;

16.Răzăilă Cătălin;

17.Roman Ioan Alexandru;

18.Roşca Luca-Rareş;

19.Toma Radu Ioan;

20.Toth Sergiu Andrei;

21. Vasiu Simion-Mihai.

 

 

Art.2. Dispune afişarea listei candidaţilor la Avizierul Baroului Alba şi pe site-ul Baroului Alba.

Art.3. Cu drept de reexaminare de către Consiliul Baroului Alba în termen de 3 zile  de la afişare la avizierul baroului şi de postare pe pagina web a Baroului Alba: www.barou-alba.ro.

Art.4. Prin secretariatul baroului:

- dosarele candidaţilor,incluzând verificările făcute de consilierii baroului, se vor preda Comisiei Nationale de examen a  I.N.P.P.A  până cel târziu la data de 20 august 2017;

- se comunică la U.N.B.R. si la I.N.P.P.A .

- se postează pe pagina web a baroului;

- se păstrează în dosarul cu decizii emise de Consiliul Baroului Alba în anul 2017.

 

 

 

 

DECAN                                                    CONSILIERI

Av. dr. Mihai Baco                                   Av. Cornel Berindei

                                                                  Av. Armand Boer

                                                                  Av. Adnana Călugăr

                                                                  Av. Marius Costinaş

PRODECAN                                            Av. Mircea Crişan

Av. Alexandra Delia Culcea                     Av. Horea Drăgoiu

                                                                  Av. Răzvan Gâlea

                                                                  Av. Liliana Jurj

                                                                  Av. Alin Matei


11 avocaţi din Alba, la al 31-lea Congres al Uniunii Avocaţilor Europeni

 

O delegaţie de 11 avocaţi din cadrul Baroului Alba au participat în această săptămână la al 31-lea Congres al Avocaţilor Europeni, ce s-a desfăşurat la Roma, în Italia.

Delegaţia din Alba care a participat la congres a fost formată din av. Mihai Baco, av. Cosmin Bercu, av. Laura Bercu, av. Dana Serghie, av. Şuteu Codruţa, av. Bogdan Tomuleţiu, av.Iulia Giurgiu, av. Avram Ileana, av.Crişan Mircea, av. Popa Carmen şi av. Varmaga Mirona.

 

     

La finalul anului 2016, Decanul Baroului Alba, Mihai Baco, a fost ales vicepreşedinte al Uniunii Avocaţilor Europeni.

Amintim, de asemenea, că în perioada 24-26 iunie 2016, la Alba Iulia s-a organizat a XXX-a ediţie a Congresului General al Uniunii Avocaţilor Europeni.

La manifestare au participat personalităţi de prestigiu ale sistemului european, între care preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,  jud. Mircea Aron, procurorul general al României, Augustin Lazăr sau preşedintele UNBR, Gheorghe Florea.

 
articol preluat din ziarul Unirea

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind examenul de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2017 U.N.B.R. - Data: 21.06.2017


Către,
- MEMBRII CONSILIULUI UNBR
- TOATE BAROURILE
- INPPA

Vă transmitem atașat (fişiere PDF) următoarele Hotărâri ale Consiliului UNBR privind examenul de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2017:

- Hotărârea nr. 242 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice;

- Hotărârea nr. 243/17.06.2017 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2017 împreună cu Anexa cuprinzând tematica și bibliografia de examen;


- Hotărârea nr. 244 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR privind repartizarea taxelor încasate la examenul de primire în profesie - sesiunea septembrie 2017
Cu aleasă considerație,
Sandu Gherasim


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂREA nr. 211

18 februarie 2017

 În baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de dispozițiile art. 28 alin. (8) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 5/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR,

Având în vedere dezbaterile din ședința Consiliului UNBR din 12.12.2016, în urma cărora a fost aprobat Proiectul celebrării Marii Uniri din 1918 și a editării volumului „Contribuția avocaților la realizarea Marii Uniri",

            Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 18.02.2017,

H O T Ă R Ă Ș T E :

  Art. 1 - (1) Se înființează un grup de lucru în cadrul UNBR, având ca sarcină coordonarea acțiunilor UNBR ce vor fi organizate pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri din 1918, coordonat de către domnul avocat Mihai Baco, decanul Baroului Alba, având următoarea componență:

-         av. Cristian Alunaru, decanul Baroului Arad;

-         av. Gheorghe Ciulei, decanul Baroului Caraș-Severin;

-         av. Mirel Ionescu, consilier UNBR, Baroul Cluj;

-         av. Ioan Rus, consilier UNBR, Baroul Alba;

-         av. Sorin Rusu, decanul Baroului Suceava);

-         av. Dan Mihai Șuta, decanul Baroului Satu Mare.

 

 Art. 2  - (1) Grupul de lucru va avea în vedere faptul că Proiectul este inclus în Planul Prefecturii Alba și în Programul Departamentului Centenar din cadrul Guvernului României, cu sprijinul Ministerului Culturii și faptul că se vor organiza evenimente specifice în municipiile Alba-Iulia, Arad, Blaj, Suceava.

(2) Grupul de lucru va face propuneri concrete privind organizarea de evenimente, inclusiv în alte orașe, se va ocupa de organizarea efectivă a acestora și va transmite un raport de activitate la fiecare ședință a Consiliului UNBR.

 

Art. 3 - Bugetul necesar pentru desfășurarea activității grupului de lucru și remunerarea membrilor va fi aprobat ulterior. 

 

Art. 4 - Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului UNBR și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R.


"  Într-o societate intemaiată pe valorile democraţiei şi ale statului de drept, avocatul are un rol esenţial. Avocatul este indispensabil justiţiei şi justitibililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi interesele acestora.

El este deopotrivă sfătuitorul şi apărătorul clientului său. "

            STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT
ART.7 Alin 1


 

"  În exercitatarea profesiei, avocatul nu poate fi supus nici unei restricţii, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea autorităţilor sau instituţiilor publice ori a altor persoane fizice sau persoane juridice. Libertatea şi independenţa avocatului sunt garantate de lege "

STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT
ART.7 Alin 3

 


 

"  Orice persoană are dreptul să îşi aleagă liber avocatul.

În exercitarea profesiei, avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic "

Legea nr 51/1995

Art 2


 

"  Avocatul îşi sfătuieşte şi îşi apără clientul cu promtitudine, în mod conştiincios şi cu diligentă. El îşi asumă personal răspunderea pentru misiunea care i-a fost încredinţată şi informează pe client cu privire la evoluţia cauzei. "

CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCAŢILOR
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

Art 3.1.2

 


 

"  Confraternitatea impune ca relaţiile dintre avocaţi să fie bazate pe încredere, spre interesul clientului şi pentru a evita procesele inutile, cât şi orice comportament susceptibil să împieteze asupra reputaţiei profesiei. "

 

CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCAŢILOR
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

Art 5.1.1


 

"  Avocaţii trebuie să menţină şi să dezvolte cunoştiinţele şi competenţele lor profesionale, dată fiint dimensiunea europeană a profesiei lor. "

CODUL DEONTOLOGIC AL AVOCAŢILOR
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

Art 5.8


 

" Scopul exercitārii profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apārarea drepturilor, libertāţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat.
În exercitarea dreptului la apārare recunoscut şi garantat de Constituţie, de lege, de parchete şi de tratate la căre România este parte, avocatul are dreptul şi obligaţia, de a stārui prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi soluţionat într-un termen rezonabil, indiferet de natura cauzei sau de calitatea pārţilor. "

STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT
ART.2 M.Of.Nr.43/13.01.2005

 

 

Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
ServicServiciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Câmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş
Stiri
Anunţuri
Hotărâri ale Consiliului UNBR privind examenul de primire în p ...
U.N.B.R. - Data: 21.06.2017


Către,
- MEMBRII CONSILIULUI UNBR
- TOATE BAROURILE
- INPPA

Vă transmitem at ...
Publicat:2017-06-21
Zilele Baroului Cluj 2017 ...
Stimati colegi,

Va invitam si in acest an la Zilele Baroului Cluj, eveniment care a ajuns la editia a X-a si care  ...
Publicat:2017-05-22
anunțul din 12 mai 2017 ACTUALIZAT în ce privește termenul de  ...
anunțul din 12 mai 2017 ACTUALIZAT în ce privește termenul de depunere a cererilor care a fost prelungit până la ...
Publicat:2017-05-22
Stiri
Arhivă
Baroul Alba, adresa str. Teilor, nr. 15,
Alba Iulia, Judetul Alba, cod fiscal 4331589
E-mail: office@barou-alba.ro